Diagnozuję i prowadzę terapię neurologopedyczną dzieci z zaburzeniami takimi, jak:

 • autyzm i zagrożenie autyzmem,
 • spektrum autyzmu,
 • zespół Aspergera,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • zespół Downa,
 • zespoły genetyczne,
 • wady wrodzone,
 • niedosłuch,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • afazja dziecięca i afazja u dzieci,
 • alalia,
 • dysleksja i zagrożenie dysleksją,
 • dyskalkulia,
 • brak rozwoju mowy,
 • niezakończony i opóźniony rozwój mowy,
 • wady wymowy,
 • jąkanie i logoneurozy,
 • padaczka,
 • dwujęzyczność i wielojęzyczność,
 • płodowy zespół alkoholowy (FASD),
 • nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD,
 • problemy w zachowaniu i w koncentracji uwagi.

Ponadto prowadzę terapię rozwojową dzieci zdrowych:

 • Wczesną Naukę Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną  J. Cieszyńskej.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe, stymulujące wszystkie funkcje poznawcze i intelektualne – przygotowujące do zdobycia przez dziecko tzw. gotowości szkolnej.
 • Zajęcia dla dzieci z problemami w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 Oraz:

 • Zajęcia w ramach Wczesnej Interwencji Logopedycznej oraz stymulację rozwoju dziecka (już od pierwszych miesięcy życia).
 • Terapię karmienia.

 

Pracuję także z osobami dorosłymi  po wypadkach, udarach, wylewach, z afazją, z dyzartrią, z chorobami neurodegeneracyjnymi, które w jakimś stopniu utraciły mowę i zdolności poznawcze.

Oferuję:

 • kompleksową diagnozę neurologopedyczną w formie pisemnej,
 • opinie logopedyczne i pedagogiczne,
 • konsultacje i porady logopedyczne.

Terapia w gabinecie ma charakter indywidualny.

mgr Agnieszka Goc